ACCOUNTING

Accounting подсчет, расчет; подсчитывающий; подсчитывая


Смотреть больше слов в «Англо-русском словаре компьютерных терминов»

ACID (ATOMICITY, CONSISTENCY, ISOLATION, DURABILITY) →← ACCOUNT

Смотреть что такое ACCOUNTING в других словарях:

ACCOUNTING

[ə`kaʊntɪŋ]бухгалтерское деловедение бухгалтерских книгбалансирование, расчет

ACCOUNTING

accounting: translation accounting ac‧coun‧ting [əˈkaʊntɪŋ] noun [uncountable] 1. ACCOUNTING JOBS the usual word for the professio... смотреть

ACCOUNTING

сущ.1) учет учет; бухгалтерский учета) (система сбора и обработки финансовой информации об организации, позволяющая пользователям выносить обоснованные... смотреть

ACCOUNTING

1) бухгалтерский учёт; анализ хозяйственной деятельности; представление официальной отчётности2) счетоводство- accounting on the basis of quantities- a... смотреть

ACCOUNTING

n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний 1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробки фінансових операцій (transaction¹) окремої особи або одиниці (entity); ♦ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit¹) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотер-хаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об'єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting) accrual ~ облік методикою нарахування; acquisition ~ облік за придбанням; activity ~ функціональний бухгалтерський облік; activity-based ~ (ABA) функціональний бухгалтерський облік • облік за сферами відповідальності; actuarial ~ страховий облік; administrative ~ адміністративний облік • оперативний облік; allocation ~ облік за розміщенням; backflush ~ облік зі зворотним віднесенням витрат; bank ~ бухгалтерський облік в банку; bank cost ~ аналіз операційної діяльності банку; branch ~ філіальний облік; business ~ бухгалтерський облік комерційних операцій; cash ~ касова методика обліку; cash basis ~ касова методика обліку; cash flow ~ облік за грошовими потоками; co ~ assumptions бухгалтерські припущення; ~ basis основа бухгалтерського обліку; ~ concepts бухгалтерські концепції; ~ consultant консультант з бухгалтерського обліку • дорадник з бухгалтерського обліку; ~ cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; ~ cycle кругообіг процедури бухгалтерського обліку • обліковий цикл; ~ data of costs бухгалтерські дані про витрати; ~ day обліковий день; ~ department відділ бухгалтерського обліку • бухгалтерія • головна бухгалтерія компанії; ~ economy розрахункова економіка; ~ education бухгалтерська освіта; ~ entry запис на рахунку; accounting; ~ error помилка бухгалтерського обліку; ~ estimate попередній облік; ~ figures д accounting¹ :: accountancy²; accounting² ‡ accounting (382) ▹▹ «accountancy»... смотреть

ACCOUNTING

transcription, транскрипция: [ əˈkauntɪŋ ] учет ; отчетность ; бухгалтерский учет ; система учета ; ~ accounting clerk ; ~ accounting device ; ~ accounting entry ; ~ accounting (services) fee ; ~ accounting framework ; ~ accounting information ; ~ accounting machine ; ~ accounting mechanism ; ~ accounting methods ; ~ accounting period ; ~ accounting practice ; ~ accounting price ; ~ accounting principles ; ~ accounting procedure ; ~ accounting records ; ~ accounting system ; ~ accounting unit ; ~ analytical accounting ; ~ business accounting ; ~ credit accounting ; ~ comparative accounting ; ~ conventional accounting methods ; ~ depreciation accounting ; ~ double-entry social accounting ; ~ first-in-first-out accounting (FIFO) ; ~ general accounting ; ~ internal accounting ; ~ last-in-first-out accounting (LIFO) ; ~ loss accounting ; ~ mechanization of accounting ; ~ methods of accounting ; ~ national accounting aggregates ; ~ national accounting flows (in SNA) ; ~ national totals accounting ; ~ national product accounting ; ~ primary accounting ; ~ private accounting ; ~ salaries accounting ; ~ social-accounting methods ; ~ standard accounting practices ; ~ stock accounting ; ~ synthetic accounting ; ~ transfer accounting ; ~ unit of accounting ;... смотреть

ACCOUNTING

accounting: translationSynonyms and related words:account, account rendered, accountancy, acta, analysis, annual, audit, auditing, automatic electronic... смотреть

ACCOUNTING

accounting [əˊkaυntɪŋ] 1. pres. p. от account 2 2. n 1) учёт; отчётность 2) расчёт, баланси́рование 3) attr.:accounting cost калькуля́ция

ACCOUNTING

сущ. 1) бухгалтерское дело the accounting firm of Leventhal&Horwath — бухгалтерская фирма Левенталя&Хорвата accounting machine — бухгалтерская машина; ... смотреть

ACCOUNTING

[əʹkaʋntıŋ] n1. бухгалтерское, счётное дело2. ведение бухгалтерских книгaccounting period - отчётный период; финансовый год ♢ there is no accounting fo... смотреть

ACCOUNTING

• FIRST-in, FIRST-out discipline • A convincing explanation that reveals basic causes • A system that provides quantitative information about finances... смотреть

ACCOUNTING

ведение отчётности— cost accounting * * *учёт, отчётность; расчёт, бухгалтерский учёт* * *употребляется в сочетаниях- accounting for quantities of rese... смотреть

ACCOUNTING

n1) бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности 2) представление официальной отчетности •to give / to render an accounting — отчитываться, пр... смотреть

ACCOUNTING

n1) облік; бухгалтерський облік; звітність2) рахівництво; розрахунок3) attr.- accounting cost- bank accounting- business accounting- Chinese accountin... смотреть

ACCOUNTING

{əʹkaʋntıŋ} n 1. бухгалтерское, счётное дело 2. ведение бухгалтерских книг ~ period - отчётный период; финансовый год ♢ there is no ~ for tastes -... смотреть

ACCOUNTING

accounting: translation noun Accounting is used before these nouns: ↑clerk, ↑firm, ↑irregularity, ↑method, ↑package, ↑period, ↑practice, ↑record, ↑rule... смотреть

ACCOUNTING

accounting: übersetzung accounting Buchhaltung f, Buchführung f, Abrechnung f; Rechnungswesen n

ACCOUNTING

учет системных ресурсов. Регистрация использования ресурсов вычислительной системы (времени центрального процессора, дискового пространства, бумаги, сетевых услуг и пр.), пользователями или группами пользователей. Выполняется специальным компонентом операционной системы и используется для оптимизации параметров системы и для начисления платы за использование ЭВМ.... смотреть

ACCOUNTING

1) учёт (использования ресурсов); учёт хозяйственной деятельности (предприятия); учётный 2) ведение учёта 3) система учёта 4) расчёт 5) отчётность

ACCOUNTING

nэккаунтинг; сфера деятельности, связанная с отчетностью, сбором и обработкой информации. * * *сущ.эккаунтинг; сфера деятельности, связанная с отчетнос... смотреть

ACCOUNTING

Accounting: translationTo provide a record such as funds paid or received for a person or business. Accounting summarizes and submits this information ... смотреть

ACCOUNTING

- basin accountingАнгло-русский строительный словарь. — М.: Русский Язык.С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова.1995.

ACCOUNTING

Бухгалтерська справазвітністьведення облікуоблік використання ресурсів (системи)облікобліковийобчислювальнийрозрахунковий

ACCOUNTING

учет ; отчетность ; бухгалтерский учет ; система учета ; ? accounting clerk ; ? accounting device ; ? accounting entry ; ? accounting (services) fee ; ? accounting framework ; ? accounting information ; ? accounting machine ; ? accounting mechanism ; ? a<br>... смотреть

ACCOUNTING

1) составление или представление отчётности 2) бухгалтерское дело; бухгалтерский учёт •- false accounting- fraudulent false accounting

ACCOUNTING

1) учет2) бухгалтерский3) калькуляция4) расчетный5) делопроизводство6) отчетность7) учетный– accounting machine– accounting price– accounting problem– ... смотреть

ACCOUNTING

accounting [əʹkaʋntıŋ] n 1. бухгалтерское, счётное дело 2. ведение бухгалтерских книг ~ period - отчётный период; финансовый год ♢ there is no ~ fo... смотреть

ACCOUNTING

учет; подотчетность; контролируемость; отслеживаемость- individual accounting - message accounting

ACCOUNTING

облік (в т. ч. бухгалтерський), бухгалтерська справа; надання звітності, укладання звітності - accounting expert- accounting procedure

ACCOUNTING

n 1) бухгалтерська справа; 2) ведення бухгалтерських книг; 3) облік; звітність; розрахунок; ~ cost калькуляція; ♦ there is no ~ for tastes присл. у кожного свій смак; на любов і смак товариш не всяк.... смотреть

ACCOUNTING

(n) анализ хозяйственной деятельности; бухгалтерия; бухгалтерский учет; калькуляция; представление официальной отчетности; счетоводство; учет

ACCOUNTING

сущ.эккаунтинг; сфера деятельности, связанная с отчетностью, сбором и обработкой информации.

ACCOUNTING

бухгалтерська справазвітність ведення обліку облік використання ресурсів (системи) облік обліковий обчислювальний розрахунковий

ACCOUNTING

облік (в т. ч. бухгалтерський), бухгалтерська справа; надання звітності, укладання звітності accounting expertaccounting procedure

ACCOUNTING

1) учёт 2) бухгалтерский учёт 3) учёт сетевых [системных] ресурсов 4) ведение учёта 5) контроль оплаты счетов см. тж. billing

ACCOUNTING

1) (бухгалтерский) учет 2) делопроизводство 3) учет; калькуляция 4) отчетность • - business accounting - message accounting

ACCOUNTING

бухгалтерський облік; звітність; фінансова звітність

ACCOUNTING

1) (бухгалтерский) учет 2) ведение учета 3) учет использования ресурсов ( вычислительной системы )

ACCOUNTING

представление отчетности относительно прибыли; бухгалтерское дело - patent accounting

ACCOUNTING

• бухгалтерский учет • счетный

ACCOUNTING

əˈkauntɪŋбухгалтерский учет

ACCOUNTING

в соч. - centralized automatic message accounting- cost accounting

ACCOUNTING

в соч. - centralized automatic message accounting - cost accounting

ACCOUNTING

n. бухгалтерское дело, учет, расчет, балансирование, отчетность

ACCOUNTING

бухгалтерський, врахування, облік, урахування

ACCOUNTING

учёт

ACCOUNTING

- automatic message accounting

ACCOUNTING

облік системних ресурсів

ACCOUNTING

расчет

T: 72